Chinese Tea Name

The English name, Chinese name, Chinese Pinyin, and origin place of Chinese tea.

Table of Contents

Green Tea

NameChinese NameChinese PinyinOrigin Place
Green Tea绿茶Lǜ Chá
Longjing Tea龙井Lóng JǐngHangzhou City, Zhejiang Province
Biluochun碧螺春Bì Luó ChūnDongting Mountain, Jiangsu Province
Huangshan Maofeng黄山毛峰Huáng Shān Máo FēngHuangshan City, Anhui Province
Xinyang Maojian信阳毛尖Xìn Yáng Máo JiānXinyang City, Henan Province
Lu An Gua Pian六安瓜片Lù Ān Guā PiànLu'an City, Anhui Province
Du Yun Mao Jian都匀毛尖Dū Yún Máo JiānDuyun City, Guizhou Province
Anji Bai Cha安吉白茶Ān Jí Bái CháAnji County, Zhejiang Province
Tai Ping Hou Kui太平猴魁Tài Píng Hóu KuíTai Ping County, Anhui Province
Yunwu Tea云雾茶Yún Wù CháJiangxi, Hubei, Jiangsu, Guizhou
Jing Shan Tea径山茶Jìng Shān CháHangzhou City, Zhejiang Province
Zhu Ye Qing竹叶青Zhú Yè QīngEmei Mountain, Sichuan Province
Meng Ding Gan Lu蒙顶甘露Méng Dǐng Gān LùMengding Mountain, Sichuan Province
En Shi Yu Lu恩施玉露Ēn Shī Yù LùEnshi City, Hubei Province
Kaihua Longding开化龙顶Kāi Huà Lóng DǐngKaihua County, Zhejiang Province
Rizhao Green Tea日照绿茶Rì Zhào Lǜ CháRizhao City, Shandong Province
Tianmu Lake White Tea天目湖白茶Tiān Mù Hú Bái CháLiyang City, Jiangsu Province
Hui Ming Tea惠明茶Huì Míng CháJingning County, Zhejiang Province

Black Tea

NameChinese Name Chinese PinyinOrigin Place
Black Tea红茶Hóng Chá
Lapsang Souchong正山小种Zhèng Shān Xiǎo ZhǒngWuyi Mountain, Fujian Province
Keemun祁门红茶Qí Mén Hóng CháQimen County, Anhui Province
Jin Jun Mei金骏眉Jīn Jùn MéiWuyi Mountain, Fujian Province
Yunnan Black Tea云南红茶Yún Nán Hóng CháYunnan Province
Ning Hong Tea宁红Níng HóngXiushui County, Jiangxi Province
Yingde Black Tea英德红茶Yīng Dé Hóng CháYingde City, Guangdong Province
Bai Lin Gong Fu白琳工夫Bái Lín Gōng FūBai Lin Town, Fujian Province
Jiu Qu Hong Mei九曲红梅Jiǔ Qū Hóng MéiHangzhou City, Zhejiang Province

Oolong Tea

NameChinese NameChinese PinyinOrigin Place
Oolong Tea乌龙茶Wū Lóng Chá
Tieguanyin铁观音Tiě Guān YīnAnxi County, Fujian Province
Da Hong Pao大红袍Dà Hóng PáoWuyi Mountain, Fujian Province
Wuyi Rock Tea武夷岩茶Wǔ Yí Yán CháWuyi Mountain, Fujian Province
Rougui Tea肉桂茶Ròu Guì CháWuyi Mountain, Fujian Province
Tie Luo Han铁罗汉Tiě Luó HànWuyi Mountain, Fujian Province
Bai Ji Guan白鸡冠Bái Jī GuānWuyi Mountain, Fujian Province
Shui Jin Gui水金龟Shuǐ Jīn GuīWuyi Mountain, Fujian Province
Dancong单丛Dān CóngFenghuang Town, Guangdong Province
Ya Shi Xiang鸭屎香Yā Shǐ XiāngFenghuang Town, Guangdong Province
Mi Lan Xiang蜜兰香Mì Lán XiāngFenghuang Town, Guangdong Province
Shui Xian Tea水仙茶Shuǐ Xiān CháFujian and Guangdong Province
Huang Jin Gui黄金桂Huáng Jīn GuìAnxi County, Fujian Province
Fo Shou Tea佛手茶Fó Shǒu CháYongchun County, Fujian Province
Hairy Crab Tea毛蟹茶Máo Xiè CháAnxi County, Fujian Province
Ben Shan Tea本山茶Běn Shān CháAnxi County, Fujian Province

White Tea

NameChinese NameChinese PinyinOrigin Place
White Tea白茶Bái Chá
Bai Hao Yin Zhen白毫银针Bái Háo Yín ZhēnFuding City, Fujian Province
Bai Mu Dan白牡丹Bái Mǔ DānNanping City, Fujian Province
Shou Mei Tea寿眉Shòu MéiFuding City, Fujian Province

Yellow Tea

NameChinese NameChinese PinyinOrigin Place
Yellow Tea黄茶Huáng Chá
Junshan Yinzhen君山银针Jūn Shān Yín ZhēnYueyang City, Hunan Province
Huoshan Huangya霍山黄芽Huò Shān Huáng YáHuoshan County, Anhui Province
Meng Ding Huang Ya蒙顶黄芽Méng Dǐng Huáng YáMengding Mountain, Sichuan Province

Dark Tea

NameChinese NameChinese PinyinOrigin Place
Dark Tea黑茶Hēi Chá
Pu-Erh Tea普洱茶Pǔ Ěr CháYunnan Province
Liu Bao Tea六堡茶Liù Bǎo CháLiu Bao Town, Guangxi Province
Tuo Cha沱茶Tuó CháYunnan Province
Xiao Qing Gan小青柑Xiǎo Qīng GānJiangmen City, Guangdong Province
Anhua Dark Tea安化黑茶Ān Huà Hēi CháAnhua County, Hunan Province
Cha Gao茶膏Chá GāoYunnan Province
Fu Zhuan Tea茯砖茶Fú Zhuān CháShaanxi and Hunan Province